Griechisch Koinẻ

Aus Bibelpedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Hebräisch · Griechisch LXX · Griechisch Koinẻ · Aramäisch · Lateinisch · RückübersetzungenMelancht5.png
Philipp Melanchton steht auf dem Urtext. Stiftskirche Bretten im Kraichgau


ButtmannNTG.png


NolliNTG.png


NolliNTGa.png